Бурхийн 9 дүгээр баг


БУРХЙИН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 07 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН

 ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

2016.07.29                                                                                                             Арвайхээр

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөл Арвайхээр сумын 50-100%-ийн харааны бэрхшээлтэй нийт иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж байгаатай холбогдуулан харааны бэрхшээлтэй 10 иргэний судалгааг гарган өгсөн.  

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал 1 удаа хуралдаж нийт 2иргэний материалыг хэлэлцүүлсэн. Үүнд: ХБХүүхэд асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж 1, бүтэн өнчин хүүхдийн асаргааны тэтгэмжинд 1 тус тус хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэв. Мөн багийн нутаг дэвсгэрт үерийн аюулд өртөж болзошгүй өрхүүдээр явж сэрэмжлүүлэг тараан ажиллаа. Тус багт үерийн аюулд өртөж болзошгүй нийт 31 өрх байна.      

Áàãèéí áîëîí ººðèéí õàðèóöñàí àæëûí ÷èãëýëýýð fm-ийн мэдээллийг улиралá¿ð,¿ð ä¿íãèéí ãýðýýíèé áèåëýëòèéã õàãàñ, á¿òýí æèëýýð, ºðãºäºë ãîìäëûí ìýäýý, áóñàä ìýäýý ñóäàëãààã öàã õóãàöààíä íü ãàðãàн өгч ажиллаж байна.

 

 

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                      Д.ӨЛЗИЙХИШИГТ

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙСЭН:

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ                       Л.ДОРЖХАНД

 

 

БУРХЙИН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 08ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН

 ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

2016.08.29                                                                                                                                                                                                                              Арвайхээр

Арвайхээр сумын эрхэм хүндэт ард иргэд та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе.        Багийн ахмадын даргатай хамтран ахмад настны нийгмийн хамгааллын хуулийн дагуу зориулалтын рашаан сувиллын газарт нийт 23 ахмад настанг амраагаад байна. Мөн хашчулуун эмнэлэгт 10 хоногийн эмчилгээнд 6 ахмадыг хамруулсан.   

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                      Д.ӨЛЗИЙХИШИГТ

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙСЭН:

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ                       Л.ДОРЖХАНД

 

 

БУРХЙИН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 09ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН

 ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

2016.09.29                                                                                                            

Арвайхээр Залуу малчдын туршлага судлах өдөрлөг” арга хэмжээ Тарагт сумын нутагт зохион байгуулагдаж 8 залуу малчин гэр бүл амжилттай оролцлоо. Тухайн малчдаас Намхайнямыг мал сүргээ эрүүлжүүлэх ажилд идэвхтэй оролцож, тоо толгойг нь тарилга туулгад бүрэн хамруулж, эрүүл чанартай мал өсгөн үржүүлж байгааг үнэлэн эмийн бэлдмэлээр шагнаж урамшууллаа.

2016îíû 3 дугаар óëèðëûí багийн ÈÍÕóðàë  09 дүгээрñàðûí 23-íû ºäðèéí 11.00 öàãò ñóìûí ÇÄÒÃàçðûí õóðëûí òàíõèìä боллоо. Хурал Б.Ганбат/Сумын Иргэдийн Хурлын дарга/, Уранчимэг /7 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч/, Б.Дэмбэрэлсайхан /ЭБЦТСүлжээ ТӨХК-ны Өвөрхангай аймаг дахь салбарын захирал/, Д.Өлзийхишигт /багийн Засаг дарга/ Ө.Золбаяр /Хотын захирагчийн албаны мэргэжилтэн/ багийн 71 èðãýí îðîëöñîí.  Хурлаар Сумын ЗДТГазрын III улирлын ажлын мэдээлэл,  7 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны товч тайлан, 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын төслийн саналыг эрэмбэлэх зэрэг ажлуудыг хэлэлцлээ.

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал 2удаа хуралдаж нийт 7 иргэний материалыг хэлэлцүүлсэн. Үүнд: ХБИргэнийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж2,  байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжинд 2, тэжээгчээ алдасны тэтгэмж 1, өрх толгойлсон эхийн мөнгөн тэтгэмжинд 1 тус тус хэлэлцүүлж зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэв.  

2016 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Багийн хөгжил иргэдийн оролцоо” сэдэвтэй  өдөрлөгийг “Олимп” амралтын газар зохион байгуулж багаас 78 иргэн хамрагдлаа. Өдөрлөгт ирсэн иргэдийн дунд хөгжилтэй буухиа, хосуудын дунд бүжиг, ахмадуудын дунд дууны төрлөөр уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж түрүүлсэн иргэдэд өргөмжлөл мөнгөн шагналаар урамшууллаа. Мөн ахмад настан О.Чимэдцэрэн Арвайхээр сумын ИТХурлын жуух бичгээр, Арвайхээр  сумын Засаг  даргын дурсамжаар 3 иргэнийг шагнасан.Аймгийн ЗДТГазраас захиргааны ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулга сургалтанд тус багаас 10 иргэнийг хамруулсан.

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                      Д.ӨЛЗИЙХИШИГТ

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙСЭН:

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ                       Л.ДОРЖХАНД

 

БУРХЙИН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН

 ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2016.10.28                                                                                                                                                                                                                       Арвайхээр сум

2016îíû II ýýëæèéí öýðýã òàòëàãûí êîìèññûí ¿çëýãýýð îðîõ àæèë 10 ñàðûí 07-íû ºäөрÿâàãäàæ 89èðãýíä çàðëàí äóóäàõ õóóäàñ õ¿ðãýí êîìèññîîð îðóóëàõàä çàð àâààä èðýýã¿é 1, áèåýð èðæ îðñîí 87èðãýí буюу 97,7 хувьтайõàìðàãäàâ.18-25 íàñíû çàëóó÷óóäûí ñóäàëãààã ãàðãàõàä íèéò 207çàëóó÷óóä áàéãààãààñ39 нь àëáà õààñàí,  80 íü àëáà õààãààã¿éãýýñ 66íü îþóòàí ñóðàã÷èä,5íü öýðýãæñýí áàéãóóëëàãàä, 9íü ººð àéìàã, õîòîä àæèëëàäàã çàëóó÷óóä áàéíà.Комиссын үзлэгээр орсон залуучуудаас 7 залуу цэргийн албанд тэнцэн цэрэгт явлаа.

            Аймгийн статистикийн газраас далд эдийн засгийн тооцоог сайжруулах ажлын хүрээнд “Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээ тогтоох судалгаа”-г явууллаа. Тус багийн хэмжээнд хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 75 иргэний судалгааг гарган хүргүүллээ.

            Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэд, аж ахуйн нэгжийн судалгааг, шинэчилж байгаатай холбогдуулан багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөлтэй .. дэлгүүрийн судалгааг маягтын дагуу гарган сумын ЗДТГазарт хүргүүлсэн.

            Сум хөгжүүлэх сангийн зээл аваад зээлээ хугацаанд нь төлөөгүй 7 иргэнд албан мэдэгдэл өгч ажиллаа.

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал 1 удаа хуралдаж нийт 4 иргэний материалыг хэлэлцүүлсэн. Үүнд: Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжинд 3, тэжээгчээ алдасны тэтгэмж 1, тус тус хэлэлцүүлж зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэв.

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030” урт хугацааны хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан Өвөрхангай аймгийн “Тогтвортой ногоон хөгжил”-д эмэгтэйчүүд бизнес эрхлэгчдийн оролцоо сэдэвт хэлэлцүүлэг болж тус багаас 2 эмэгтэйг хамрууллаа.    

 

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                      Д.ӨЛЗИЙХИШИГТ

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙСЭН:

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ                       Л.ДОРЖХАНД

 

 

 

 

БУРХЙИН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН

 ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2016.11.28                                                                                                                                                                                                                      Арвайхээр сум

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал 2 удаа хуралдаж нийт 6 иргэний материалыг хэлэлцүүлсэн. Үүнд: Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмжинд 3,"Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай" хуулийн 5.1.3 дахь заалтыг үндэслэн ахмад настанд түлшний хөнгөлөлт олгох  хуулинд нийцсэн 3 ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй байнгийн асаргаанд байдаг 4иргэн, 4 хүүхэд, 1 бүрэн хараагүй иргэн, 1 хүндэт донор, 1 одой иргэн, 5хэлгүй дүлий, нийт 19иргэн түлшний хөнгөлөлтөнд хамрагдсан.

Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг дэлхийн өдрийг тохиолдуулан “Нэг санаачлага-Нэг ажил”үндэсний аяны хүрээнд Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг тэг болгоход “НЭГДЭЦГЭЭЕ”өдөрлөгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр аймгийн ГБХЗХГазрын танхимд зохион байгуулагдлаа. Тус багаас оролцсон 11 иргэн хүчирхийллийн эсрэг уриалгууд баринпарад алхалтаар Аюуш баатрын талбайгаас аймгийн ГБХЗХГазрын сургалтын танхимд “Нэгдэцгээе”өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцсон. Өдөрлөгийн арга хамжээнд “Сүүдэр ший” жүжиг үзүүлж, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын хуулийн талаар мэдээлэл хийж оролцсон иргэн бүр хамгаалах байранд хүнс, ахуйн хэрэглээний эд зүйлс цугларууланаймгийн ГБХЗХГазарт хандивлалаа.         

Арвайхээр сумын ЗДТГазраас ахмад настанд түлшний тусламж үзүүлэх ажлын хүрээнд багийн ахмадын судалгааг өрхөөр нь гарган нэг өрхөд 10 уут нүүрс тараан ажиллаа. Нийт 214 ахмадад нүүрсний тусламж үзүүлсэн. Нүүрс шуудайлах 3 өдрийн ажилд багийн ажилгүй 10 залууг ажиллуулсан. Мөн багийн хэмжээнд харъяалалгүй 225 ахмад, 80-аас дээш 15 ахмадын судалгааг гарган холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн. Мөн олон улсын гэр бүлийн өдөр болон оны эцэст “Эрхэм үйлст гэр бүл”-ийг тодруулан батламжилж шагнадаг. Иймд тус багаас Б.Бямбасүрэнгийн гэр бүлийг тодорхойлон материалыг ХГБХХариуцсан мэргэжилтэнд уламжлаад байна.   

     

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГА                      Д.ӨЛЗИЙХИШИГТ

МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙСЭН:

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ                       Л.ДОРЖХАНД