Хүний нөөц


Багийн Нийгмийн ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж, томиллоо

2014.01.21
Тус сумын таван багт Нийгмийн ажилтны орон тоо шинээр батлагдсантай холбогдуулан “Арвайхээр сумын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хүний нөөц бүрдүүлэх нийтлэг журам”-ын дагуу  52 хүнийг 2014 оны 01-р сарын 15-ны өдөр бүртгэн, 16-ны өдөр сонгон шалгаргуулалтыг хийж, тэнцсэн 10 иргэнээс онооны дарааллаар 01-р сарын 20-ны өдөр ажилд томиллоо.

“Арвайхээр сумын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын
хүний нөөц бүрдүүлэх нийтлэг журам”