4-p цэцэрлэг


Àðâàéõýýð ñóìûí Óëñûí òýðã¿¿íèé 4 ä¿ãýýð öýöýðëýãèéí Çààõ àðãûí íýãäýë Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí Öºì õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ  õ¿ðýýíä áàãø íàðûí çààõ àðãà, óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, òåõíîëîãèéí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîð  õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ íýýëòòýé ¿éë àæèëëàãààã  ñàð á¿ð çîõèîí áàéãóóëæ õýâøýýä áàéíà. Öýöýðëýãèéí ¿çýë áàðèìòëàëä òóëãóóðëàí 2017 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 23-31-íû ºäð¿¿äýä  “Ìîíãîë óëàìæëàëò òîãëîîì íààäãàé” ñýäâèéí äîð çîõèîí áàéãóóëëàà. Áàãà “À” á¿ëãèéí áàãø Á.Æàðãàëìàà  Ä¿ðñëýõ óðëàã ÷èãëýëýýð “Ýâ äîëîî” òîãëîîìòîé òàíèëöàõ, Áàãà “á” á¿ëãèéí áàãø Á.Óÿíãà Ä¿ðñëýõ óðëàã ÷èãëýëýýð “Íàìñðàé” òîãëîîìòîé òàíèëöàõ, Äóíä “à” á¿ëãèéí áàãø Ä.Àìàðñàíàà Õýë ÿðèà, õàðèëöàà ÷èãëýëýýð “Óòñàí òîãëîîì”-òîé òàíèëöàõ, Äóíä “á” á¿ëãèéí áàãø Á.Äàâààäóëàì Ìàòåìàòèêèéí ýíãèéí òºñººëºë ÷èãëýëýýð “Îëîí ñàíàà” òîãëîîìòîé òàíèëöàõ, Àõëàõ á¿ëãèéí áàãø Á.Àëòàíáàãàíà Õºäºë㺺í, ýð¿¿ë¿ ìýíä ÷èãëýëýýð “Øàãàéí áóóõèà” òîãëîîìîîð õ¿¿õäèéí õºäºë㺺íèéã äýìæèõ, Áýëòãýë á¿ëãèéí áàãø À.Áàÿðìàà Ìàòåìàòèêèéí ýíãèéí òºñººëºë ÷èãëýëýýð “Óòñàí òîãëîîì”-îîð òîãëîõ àðãà÷ëàë ñýäâ¿¿äýýð òóñ òóñ çîõèîí áàéãóóëæ õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöëîî. Íýýëòòýé ¿éë àæèëëàãààã òóõàé á¿ðò íü ÇÀÍ-ýýð õýëýëöýí àëäàà îíîîãîî ø¿¿í òóíãààæ õàðèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöäîã óëìààð ñóðãàëòûí õºòºëáºð, òºëºâëºãººíä àíàëèç ä¿ãíýëò õèéäýã ¿ð ä¿íòýé àæèë þì.

 

Áàãø àæèë÷äûí äóíä æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí çîõèîí áàéãóóëàãääà㠓̺ñíèé áàÿð” ºäºðëºãèéã 2017 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí ….ºäðèéí Áÿìáà ãàðàãò îíãèéí ãîë äýýð àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà. Òóñ ºäºðëºãò íèéò 25 õ¿í èäýâõòýé îðîëöëîî. ªäºðëºãèéí ¿åýð  ñóãàëààíû äàãóó 3 áàã áîëæ ìºñ ìºðãºëä¿¿ëýõ, áàé îíîõ, ÷àðãààð óðàëäàõ, á¿æãèéí òýìöýýí¿¿äýä îðîëöîæ Á.ªëçèéáàÿð àõëàã÷òàé “Ìýðãýí øàãàé” áàã  Òýðã¿¿í áàéð, Â.Áàòñàéõàí àõëàã÷òàé “Óóõàé” áàã Äýä áàéð, Ë.Ëóâñàíáàò àõëàã÷òàé “Îíüñ” áàã Ãóòãààð áàéðóóäûã òóñ òóñ ýçýëëýý.

 

ÁÑØÓÑàéäûí À/329 ä¿ãýýð òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ õ¿ðýýíä áàãà íàñíû õ¿¿õäýä ìîíãîëûí óëàìæëàëò çàí ¿éëä ñóðàëöóóëàõ, òîãëîîì íààäãàéí íýð òºðºë, à÷ õîëáîãäëûã ìýä¿¿ëýõ çîðèëãîîð 2017 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 16 - 26 íû ºäð¿¿äýä “Ìîíãîë íààäãàéãààð íààäàöãààÿ” àÿíûã àìæèëòòàé çîõèîí áàéãóóëëàà. Àÿíû õ¿ðýýíä á¿ëãèéí õ¿¿õä¿¿äèéí  íàñ, ñýòãýõ¿éí îíöëîãò  òîõèðñîí  ìîíãîë íààäãàéã çààæ ñóðãàõ, ä¿ðìèéí äàãóó ýýëæýý õ¿ëýýí òîãëîõ, ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõ ÷àäâàð, ÷àäàìæèéã îëãîñîí ¿ð ä¿íòýé àæèë áîëëîî. ªäºðëºãò 6 á¿ëãèéí íèéò 114 õ¿¿õýä îðîëöñîí íü íèéò öýöýðëýãò õàìðàãäàæ áàéãàà õ¿¿õä¿¿äèéí 47 õóâèéã ýçýëñýí áàéíà.

Áàãø àæèë÷äûí ÷ºëººò öàãèéã çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ, ñýòãýí áîäîõ,  àâõààëæ ñàìáàà, òàíèí ìýäýõ¿éí ìýäëýã ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð “Òà òàà òóíãàà” õºã溺íò òýìöýýíèéã 2017 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 25 íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëëàà. Òóñ òýìöýýíä 20 áàãø àæèë÷èä èäýâõòýé îðîëöñîíîîñ áàãø Á.Óÿíãà, òóñëàõ òîãîî÷ ̺íõöýöýã íàðûí “Star” áàã Òýðã¿¿í  áàéð, Òóñëàõ áàãø Ò.Îäîí÷èìýã  ¿éë÷ëýã÷ Ð.Îòãîíæàðãàë  íàðûí “Smile” áàã Äýä áàéð, áàãø Á.Æàðãàëìàà  òóñëàõ áàãø Á.Îäîí÷èìýã íàðûí  “Ãÿëáàà” áàã Ãóòãààð áàéðóóäûã òóñ òóñ ýçýëæ ªðãºìæëºë, ìºíãºí øàãíàëààð øàãíàãäëàà.

 

2017 îíû 1 ä¿ãýýð ñàðûí 6-íû ºäºð ýðõëýã÷ Õ.Øîîâäîð á¿ëã¿¿äèéí íèéòèéí ýöýã ýõèéí õóðëûã çîõèîí áàéãóóëæ 2016-2017 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéí 1 ä¿ãýýð óëèðëûí ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí ¿éë àæèëëàãàà áîëîí õºãæ¿¿ëýõ ñóðãàëòûí ÿâö ¿ð ä¿íãèéí òàëààð äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýë õèéëýý. Òóñ õóðàëä 6 á¿ëãèéí íèéò ……………ýöýã ýõ, àñðàí õàìãààëàã÷ õàìðàãäñàí íü íèéò ýöýã ýõèéí ………õóâèéã ýçýëñýí áàéíà. ̺í òóñ öýöýðëýãèéí  ò¿¿õò 40 æèëèéí îéí áàÿðûã òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëñýí òóõàé, ýöýã ýõ, èðãýäèéí  õàíäèâ, òóñëàìæèéí  çàðöóóëàëò, áàéãóóëëàãûí òîõèæèëò ¿éë àæèëëàãààíû  òàéëàíã òàâüñàí.

 

ªâºðõàíãàé àéìãèéí çàñàã äàðãèéí òàìãûí ãàçàð, Íèéãìèéí áîäëîãûí õýëòýñ, Õºäºëìºð õàëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðààñ çîõèîí áàéãóóëæ áóé “Íýã  ºðõ - íýã àæëûí áàéð” àÿíû õ¿ðýýíä àæëûí õýñãèéã òîìèëæ, 4 ä¿ãýýð áàãèéí èðãýí Áîëäûí Áàòöýöýãèéí àõóé àìüäðàëòàé 2017 îíû 2 äóãààð ñàðûí 2-íû ºäºð áèå÷ëýí î÷èæ òàíèëöëàà. ̺í àæëûí õýñýã àéìãèéí ÍÁÕýëòýñ, ÕÕ¯Õ-õýëòýñýýñ çîõèîí áàéãóóëñàí “ªðõèéí õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõ” àðãà÷ëàë ñýäýâò ñóðãàëòàíä 2017 îíû 2 äóãààð ñàðûí 3-íû ºäºð õàìðàãäàæ ìýäýýëýë àâëàà.

МЭДЭЭ 1

9 дүгээр сар

Арвайхээр сумын Улсын тэргүүний 4 дүгээр цэцэрлэг нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд 6 бүлгийн  нийт 230 хүүхдийг хүлээн авч хичээлийн шинэ жилийн баярын нээлтийн үйл ажиллагааг ёслол төгөлдөр зохион байгууллаа. Энэ хичээлийн жилд шинээр гэр бүлэг нээж 3 хүртэл насны 26 хүүхэд хүлээн авлаа.

МЭДЭЭ 2

¯íäýñíèé õýìæýýíä Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí цөм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай  õîëáîãäóóëàí ªâºðõàíãàé àéìãèéí ѪÁÁ-ûí áàãø íàð “Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг боловсруулах арга зүй”, “Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй” ñýäýâò ñóðãàëòàíä 2015 îíû 9ä¿ãýýð ñàðûí 16-18-íû ºäрүүдэдУлаанбаатар хотод  õàìðàãäëàà. Òóñ ñóðãàëòàíä манай цэцэрлэгийн íèéò 6 áàãø 86õóâü õàìðàãäëàà. Ñóðãàëòûã  БНХХДТөвийн захирал А.Нармандах, сургагч багш  Энхсайханíàð çîõèîí áàéãóóëëàà. Áàãø íàð ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàíààðцэцэрлэгийн үзэл баримтлал  боловсруулах арга зүй,  ñóðãàëòûí “Öºì” õºòºëáºðèéã  áîëîâñðóóëàõ àðãàзүй, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зүйд суралцажºðãºí ìýäëýã  îëæ àâñàí à÷ õîëáîãäîëòîé ñóðãàëò áîëëîî

МЭДЭЭ 3

10 дугаар сар

Дэлхийн багш нарын 29 дэх жил, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг угтан Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөлийн дарга Л.Долгормаа гишүүн Т.Мөнхтөр, Ч.Доржбат нар санаачлан СӨББ-ын багш нарын дунд “Хамтдаа хөгжилдөе” цэнгээнт тэмцээнийг 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр Арвайхээр сумын багийн төвийн зааланд амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 5 цэцэрлэгийн 5 баг 40 гаруй багш ажилчид идэвхтэй хамрагдлаа. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр  Тэргүүн байранд Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн баг Дэд байранд Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн баг,Гутгаар байранд Арвайхээр сумын 8 цэцэрлэгийн баг  тус тус шалгарч Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Тэмцээн зохион байгуулснаар багш нарын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлсэн, хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн үр дүнтэй ажил боллоо.

МЭДЭЭ 4

Дэлхийн багш нарын 29 дэх жил, монголын багш нарын 49 дэх өдрийг угтан Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас хэрэгжүүлж буй “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн хүрээнд  ажлын байран дээр тасралтгүй хөгжих зорилгоор цэцэрлэгийн эцэг эхийн төлөөлөл Ч.Доржбат, Г.Энхсайхан, н.Цэрэнханд нар санаачлан багш ажилчдын дунд монгол улсын төрийн шагналт, ардын жүжигчин Í.Æàíöàííîðîâын ая, Ä.Ï¿ðýâäîðæийн шүлэг“ªâºðõàíãàé àéìàã”сүлд дууг хэн сайн дуулах вэ? тэмцээнийг 2015 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд нийт 19 багш ажилчид оролцсоноос:

Тэргүүнбайранд  хөгжмийн багш П.Наранцэцэг

Дэдбайранд багш Б.Уянга

Гутгаарбайранд багш Б.Алимаа нар тус тус шалгарч Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Тэмцээн зохион байгуулснаар багш ажилчдын дуулах авъяас чадварыг нээн илрүүлсэн, хүн бүр аймгийн сүлд дууг бүрэн эхээр нь дуулж сурсан үр дүнтэй ажил боллоо.

МЭДЭЭ 5

Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас хэрэгжүүлж буй “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  багш ажилын байранд тасралтгүй хөгжих зорилгоор “СХЗҮЗөвлөлийн стандарт” сэдэвт сургалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд 7 багш 100 хувь хамрагдлаа. Сургалтыг аймгийн ЗДТГазрын архив бичиг хэргийн эрхлэгч  Л.Долгормаа удирдан зохион байгуулж

мэдээлэл өглөө. Сургалт зохион байгуулснаар багш нар албан бичгийн стандартын талаар мэдлэгээ бататгасан үр дүнтэй ажил боллоо.

 

МЭДЭЭ 6

Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн Заах аргын нэгдлээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Алтан намар” өдөрлөгийг 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10:00- 13:00 цагт аймгийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнд амжилттай зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт Дунд, Ахлах, Бэлтгэл “А”, Бэлтгэл “Б” гэх 4 бүлгийн нийт 121 хүүхэд оролцлоо. Энэ жилийн өдөрлөг нь  эрүүл агаарт  хүүхэд нэг бүрийн эрүүл мэнд, хөдөлгөөн, бие бялдрын хөгжлийг дэмжсэн, идэвхжүүлсэн  ач холбогдолтой ажил боллоо. 

Алтан намар өдөрлөгөөр хүүхдийн нас,насны онцлогт тохирсон даалгавар бүхий буухиа тэмцээн, олс таталт, ойрын зайн гүйлтийн тэмцээнүүдийг  зохион байгуулахад хүүхэд бүр идэвх сонирхолтой оролцож эцэг эх, асран хамгаалагчид ирж хөгжөөн дэмжлээ. Өдөрлөгт оролцсон хүүхдүүдэд Дунд бүлгийн Ханддэнаагийн аав Батмөнх, Ахлах бүлгийн Мандахбаярын аав Жамбалжанцан, Бэлтгэл “а” бүлгийн эцэг эхийн зөвлөл, Бэлтгэл “б” бүлгийн Номингийн аав Булгантогтох нар ивээн тэтгэж хүүхэд бүрт гарын бэлэг гардууллаа.

МЭДЭЭ 7

Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн захиргаа, Заах аргын нэгдэл хамтран СӨББ-ын багш нарын дунд “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж байгаа асуудал”,  “Багш ажлын байрандаа хэрхэн хөгжиж байна вэ?” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн урлаг зааланд амжилттай зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт 9 цэцэрлэгийн нийт 50 гаруй багш, удирдах ажилтан хамрагдаж өнөөгийн боловсролын шинэчлэлтэй холбоотой багш нарт тулгамдаж байгаа асуудлаар санал бодлоо чөлөөтэй ярилцаж, хэлэлцсэн үр дүнтэй ажил боллоо.

МЭДЭЭ 8

Жил бүр зохион байгуулагддаг шилдэг илтгэл шалгаруулах уралдаанд Бэлтгэл бүлгийн багш Б.Уянгын бичсэн “Багш ажлын байрандаа хөгжихөд хамтын ажиллагааны үр дүн” сэдэвт илтгэл шалгарч СӨББ-ын байгууллагын багш нарын илгэлүүдээс хамгийн өндөр оноо авч хамт олон мэргэжил нэгт залуу багш нараа манлайлаа.

МЭДЭЭ 9

Үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж буй сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнтэй танилцаж зөвлөн туслах зорилгоор БНХХДТөвийн захирал А.Нармандах ахлагчтай үндэсний зөвлөн туслах баг Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын  цэцэрлэгүүд дээр 3 өдөр ажиллаад буцлаа. Манай цэцэрлэг нь сургалтын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаагаас гадна өөрийн цэцэрлэгийн үзэл баримтлалд тулгуурлан хүүхдийн сурч, хөгжих таатай орчинг бүрдүүлж чадсан, төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан  зэргээр  хангалттай сайн  үнэлгээ авснаас гадна хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга, технологоороо Дунд бүлгийн  багш А.Баярмаа, Бэлтгэл бүлгийн багш Б.Даваадулам нар бусад аймгийн багш нарт тэргүүн туршлага судлуулхаар ажиллаж байна гэсэн үнэлгээ авлаа. Хэрэгжилтийн баг СӨББ-ын нийт багш нарт “Цэцэрлэгийн үзэл баримтлал боловсруулах арга зүй”, “Цэцэрлэгийн сургалтын  хөтөлбөр боловсруулах арга зүй”, “Үнэлгээний програмыг хэрхэн ашиглах арга зүй” сэдэвт сургалтыг өгч мэдээллээр хангалаа. Тус сургалтанд нийт 60 багш, удирдах ажилтнууд хамрагдлаа.

МЭДЭЭ 10

Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн  багш нар ажлын байран дээр тасралтгүй хөгжих, багш нар харилцан туршлага солилцох, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүүлэх мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, арга зүйгээ тасралтгүй хөгжүүлэх зорилгоор сар бүр нээлттэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж хэвшээд байна.

 

МЭДЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

АРВАЙХЭЭР СУМЫН 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН

АРГА ЗҮЙЧ                                П.НАРАНЦЭЦЭГ