ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 01. 20 цаг 37 минут
Арвайхээр сумын ЗДТГазраас эрх бүхий тендерт оролцогчдоосБагийн хаягжилтынажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахтухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ БАРИМТ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН НЭР ТӨРӨЛ

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 01. 02 цаг 18 минут
Сумын ОНЗЗбайгууллагаас иргэд Угтах үйлчилгээний ажилтан, www.arvaikheer.mn сайт болон бичиг баримтын нэр төрлөөс өөрийн хүссэн үйлчилгээндээ тохируулан ямар бичиг баримт бүрдүүлэхээ харах боломж бүрдсэн бөгөөд иргэдийн цаг хугацааг хэмнэсэн үйлчилгээ болсон.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 31. 21 цаг 20 минут
Арвайхээр сумын багийн засаг дарга нарын албанаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт 2015 оны 06 сарын 01-ны байдлаар.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 31. 20 цаг 55 минут
Арвайхээр сумын засаг даргын тамгын газраас иргэдэд үзүүлэх жагсаалт 2015 оны 06 сарын 01-ны байдлаар.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ ЖУРАМ

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 27. 21 цаг 29 минут
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2001 îíы 41 ä¿ãýýð тогтоолоор батлагдсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”, Стандартчлал Хэмжил зүйн Үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 02 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан "Баримт бичгийн стандарт", Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын үндсэн заавар”, Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 160 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийг хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт”, Архивын Ерөнхий газрын даргын 2009 оны 68 дугаар тушаалаар батлагдсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар" зэрэг эрх зүйн актын õýðýãæилтийг хангаж, áàéãóóëëàãûí õýìæýýíä àëáàí õýðýã õºòëºëò, àðõèâûí ¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëàõàä энэхүү журмын зорилго îðøèíî.
Дэлгэрэнгүй

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ТҮҮНИЙ ТАМГЫН ГАЗРААС 2015 ОНЫ 07 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 25. 20 цаг 09 минут
Арвайхээр сумын Засаг даргын аймгийн Засаг даргатай 2015 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 28 хөтөлбөрийн 28 арга хэмжээний биелэлтийг эхний хагас жилийн дүнгээр тооцоход 12 үйл ажиллагаа хэрэгжих шатандаа 90 хувьтай,16 үйл ажиллагаа хэрэгжих шатандаа 70 хувьтай, биелэлт дүнгээрээ 78.5 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Хаягжуулалтын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 08. 19 цаг 51 минут
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 280 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн сумын барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн жагсаалт болон багуудын хаягийн хэсэгчилсэн жагсаалтыг ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 35 дугаар тогтоолоор баталлаа.
Дэлгэрэнгүй

Нийтийн эзэмшлийн талбайд худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдэд

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 08. 19 цаг 47 минут
ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Арвайхээр хотын нийтийн эзэмшлийн талбайд үйлчилгээ эрхлэх, хураамж төлөх журам”-д Хотын Захирагчийн албатай үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, иргэд гэрээ байгуулан, төлбөр, хураамжийг тогтоосон хэмжээгээр мөрдөж үйлчлэхээр журамласан. Хотын Захирагчийн албанаас иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас төлбөр,
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК