ОНЗЗБАЙГУУЛЛАГА, ХАРЬЯА ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД “Угтах үйлчилгээ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД БАРИМТЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 27. 21 цаг 31 минут
Сумын Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдрийн а/72 тоот захирамжаар “ОНЗЗБайгууллага, харьяа төсвийн байгууллагад “Угтах үйлчилгээ” зохион байгуулахад баримтлах нийтлэг журам” батлагдлаа. Энэхүү журмын гол зорилго нь: Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, харьяа төсвийн байгууллагын үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдаас Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж, ажлын байранд ажил хэрэгч уур амьсгал бүрдүүлэх,
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗДТГ-ЫН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН, УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 26. 23 цаг 12 минут
Сумын ЗДТГазрын Архив, бичиг хэргийн ажилтан, угтах үйлчилгээний ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгалтыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Сонгон шалгаруулалт явуулах тухай зарлал, мэдээллийг сумын ЗДТГазар, багийн төвүүдийн мэдээллийн самбарт болон вэб сайтад байршуулсан бөгөөд нийт 32 иргэн бүртгүүлснээс 23 иргэн шалгалтанд оролцсон.
Дэлгэрэнгүй

2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГААР АРВАЙХЭЭР СУМЫН 31 ЗАЛУУ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААХААР БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 26. 23 цаг 10 минут
2015 îíû 1 дүгээр ýýëæèéí öýðýã òàòëàãûã цэргийн штабаас өгсөн удирдамж, чиглэлийн дагуу 04 äүгээр ñàðûí 14-15-íы ºäð¿¿äýä багийн нэгдсэн төвд çîõèîí áàéãóóëлаа. Цэрэг татлагын комиссын үзлэгээр 1, 2, 3, 4, 5 дугаар багийн 18-25 насны 327 иргэн орохоос 320 буюу 97.4 хувь нь хамрагдлаа. Цэргийн жинхэнэ албанд нийт 30 иргэн тэнцэн 032, 167, 0131, 256 дугаар ангиудад алба хаахаар болсон.
Дэлгэрэнгүй

“School police” журам хэрэгжиж эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 23. 04 цаг 38 минут
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “School police” журмыг хэрэгжүүлэх сургалтыг “Иргэний танхим”-д 04 сарын 17-ны өдөр ЕБСургууль, МСҮТөвийн захирал, нийгмийн ажилтан, эцэг эхийн болон сурагчдын төлөөллийг оролцуулан зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг Засаг даргын зөвлөлтэй өргөтгөн хуралдлаа

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 23. 04 цаг 34 минут
Сумын ИТХурал, ЗДТГазрын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2015 оны төлөвлөгөөнд тусгасан харъяа төсвийн байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын явц, үр дүнгийн тухай, аймаг, сумын ИТХурал, Засаг даргын баталсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар сонсголыг тус тус хэлэлцэн дүгнэж,
Дэлгэрэнгүй

Захын тохижилт, махны худалдааны эрүүл мэнд, ариун цэврийн хяналт шалгалтын дүгнэлт

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 23. 04 цаг 25 минут
Сумын ИТХ-ын дэргэдэх Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлого эрхэлсэн хороо төв захын захын тохижилт, махны худалдааны эрүүл мэнд, ариун цэврийн хяналт шалгалтын дүгнэлтийг ИТХТэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, мах, сүү борлуулахаар хөдөөнөөс ирж буй иргэдийг лангуугаар хангаж, өөрсдөө борлуулах боломжоор хангах, Арвайхээр хүнсний захын хойд хаалгыг зохицуулагчтай болгож, машины хөдөлгөөнийг хязгаарлах
Дэлгэрэнгүй

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ОРОН ТОО ЗАРЛАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 22. 01 цаг 20 минут
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Архив, бичиг хэргийн ажилтан, "Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ" ОНӨААТҮГазрын Угтах үйлчилгээний ажилтны ажлын байранд дараах шаардлагыг хангасан иргэдээс сонгон шалгаруулж авна. Үүнд:
Дэлгэрэнгүй

Сургалт, мэдээллийн ажлууд цогц байдлаар зорилтот бүлэгт чиглэгдэнэ.

Нийтэлсэн: 2015 он 04 сар 17. 01 цаг 50 минут
2015 онд Арвайхээр сумын Насан туршийн боловсролын нэгжээс иргэний болон хууль эрх зүйн, гэр бүл-эрүүл мэндийн, байгаль-экологийн, гоо зүйн төлөвшлийн, амьдрах ухааны гэсэн чиглэлүүдээр 58 сургалт, мэдээллийн ажлыг зохион байгуулахаар сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК