АРВАЙХЭЭР СУМЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ТОО, ТОЙРОГ, ТОЙРГЫН БАЙРШИЛ, ДУГААР, МАНТАДЫН ТОО БАТЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 29. 09 цаг 00 минут
2016.08.17 тогтоол
Дэлгэрэнгүй

БУРХИЙН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 6 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 15 цаг 25 минут
2016.06.27 Арвайхээр сум 06 дугаар сарын 01-ны алдарт эхийн одон гардуулж тус багаас 2 эх нэгдүгээр одон, 9 эх хоёрдугаар одонгоор тус тус шагнагдлаа. Малын хагас жилийн тооллого болж тус багийн 24 өрхийн мал тоологдсон.
Дэлгэрэнгүй

БУРХИЙН 9 ДҮГЭЭР БАГИЙН 5 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 15 цаг 22 минут
Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурал 1 удаа хуралдаж нийт 2 иргэний материалыг хэлэлцүүлж ХБИргэнийг асарч буй иргэнд олгох мөнгөн тэтгэмж1,онцгой тохиолдолд олгодог мөнгөн тусламж хүссэн 1, ОНОТХҮйлчилгээний төсөл 8, тус тус хэлэлцүүлж зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлэв.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ӨЛЗИЙТИЙН 4 ДҮГЭЭР БАГИЙН 2016 ОНЫ 06 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 14 цаг 56 минут
Аймгийн ХГБХХэлтэс, Дэлхийн зөн ОУБайгууллагатай хамтран зохион байгуулсан Хүүхэд хамгаалалын хамтарсан багийг чадавхижуулах бүтэн өдрийн сургалтанд багийн хүүхэд хамгаалалын баг хамрагдаж мэдээлэл солилцлоо. Сумын ЗДТГазраас зохион байгуулсан “Иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх бүтээлч санал, санаачлага, хэрэгжүүлэх арга зам” сэдэвт хэлэлцүүлэгт багийн хувиараа бизнес эрхэлдэг болон зорилтот бүлгийн 10 иргэнийг хамрууллаа.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ӨЛЗИЙТИЙН 4 ДҮГЭЭР БАГИЙН 2016 ОНЫ 05 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 14 цаг 55 минут
5дугаар сарын 6-нд багт бүх нийтийн их цэвэрлэгээг хуваарийн дагуу зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд 45иргэн хамрагдаж, багийн нутаг дэвсгэрийн гуу жалга, нийтийн эзэмшлийн талбайг цэвэрлэн 3машин хогийг төвлөрсөн хогийн цэгт асгасан. Дэлхийн зөн ОУБ-аас Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан цогц төгсөлтийн аргачлал хөтөлбөрт хамрагддаг өрхүүдийн дунд спортын тэмцээн уралдаан зохион байгуулав. Нийт 11 багаас амжилттай оролцон 2 дугаар байр эзэлсэн.
Дэлгэрэнгүй

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ХҮЙС ТОЛГОЙН 11 ДҮГЭЭР БАГИЙН 05 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 10 цаг 41 минут
Багийн нутаг, дэвсгэр дээр их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа. Их цэвэрлэгээний ажилд нийт давхардсан тоогоор 155 иргэн оролцож 10 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэв. “Цогц төгслөлтийн аргачлал” төсөлд хамргадсан 6 иргэн хүлэмж болон хүнсний ногооний төсөлд, “Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй ногооны төсөлд 3, бизнесийн төсөлд 6, олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан халамжийн үйлчилгээний бүлийн төсөлд 3 иргэний төсөл дэмжигдэж үйл ажиллагаа эхлүүлээд байна.
Дэлгэрэнгүй

ИХ-УУЛ, ЯГААН ТОЛГОЙН 6 ДУГААР БАГИЙН 6 ДУГААР САРЫН ВЭБ САЙТЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 10 цаг 39 минут
2016 оны сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу газар олгох ажлын хэсэгт ажиллан, 05 сарын 24-25-нд “Цагаан хаалга”-ны хойд талаар нийт 186 өрхөд газар хэмжиж олголоо.
Дэлгэрэнгүй

ДЭЛГЭРЭХИЙН 3 ДУГААР БАГТ 2016 ОНЫ 06 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 04. 14 цаг 13 минут
1. Хагас жилийн малын түүвэр тооллогоор 14 өрх сонгогдож, адуу 344, үхэр 277, хонь 1632, ямаа 1118, бүгд 3371 мал тоологдсоныг программд шивж орууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Хөгжүүлсэн: ГРИЙН СОФТ ХХК